Vertrouwenspersoon

Algemeen

Als een vrijwilliger van de UVV Leeuwarden (UVV) en/of een hulpvrager, binnen de organisatie waar men participeert of verblijft, geconfronteerd wordt met een vorm van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld agressie, (seksuele) intimidatie, is er de mogelijkheid om dit te delen met de vertrouwenspersoon van de UVV. Bovengenoemde personen kunnen contact opnemen met de Vertrouwenspersoon, als zij een melding of klacht hebben over:

 • Pesten/Treiteren
 • Discriminatie
 • Agressie of geweld
 • (Seksuele) intimidatie of ongewenste intimiteiten   

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie. Hij of zij ondersteunt klager en beklaagde en heeft in eerste instantie een bemiddelende functie.

Taken vertrouwenspersoon UVV

De taken van de vertrouwenspersoon bestaan uit:

 • De zorg voor de eerste opvang van degene die te maken heeft gehad met ongewenst gedrag en hulp of advies nodig heeft
 • Het anoniem registreren van meldingen en/of klachten van ongewenst gedrag
 • Het in behandeling nemen van de klacht, vaak in overleg met de teamleiding en/of de coördinator
 • De klager en beklaagde informeren over mogelijke oplossingen
 • Het in eerste instantie proberen het probleem in onderling overleg op te lossen (zie Klachtenregeling van de UVV  https://uvv-leeuwarden.nl/klachtenregeling/
 • Het, indien gewenst, doorververwijzen naar de Klachtenregeling van de UVV
 • Het zo nodig doorverwijzen van de klacht naar de straf- of tuchtrechter
 • Het eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
 • Het bieden van nazorg
 • Het adviseren en ondersteunen van de organisatie bij het voorkomen van ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon UVV

De voorzitter van het bestuur van de UVV Leeuwarden of diens vervanger, vervult de rol van vertrouwenspersoon bij de UVV Leeuwarden.