Privacybeleid

Onderstaande tekst bevat algemene informatie over ons privacybeleid en de daarmee samenhangende regels/documenten

PRIVACYREGELS

UVV Leeuwarden hanteert een privacy beleid, waarmee we uw privacy en die van de mensen die wij hulp bieden zo goed mogelijk beschermen.

Daarom zullen we een aantal noodzakelijke persoonsgegevens niet zonder uw toestemming opnemen in ons bestand.

  1. In dit bestand hebben mensen buiten de UVV geen inzage, tenzij daar met u en hen afspraken over gemaakt zijn. U moet dan denken aan organisaties waarmee wij samenwerken.
  2. De gegevens die we nodig hebben, bespreken we van tevoren met u. Foto’s van u zullen we alleen plaatsen op onze website of nieuwsbrief  na overleg met u. Voor alle duidelijkheid: de nieuwsbrief is alleen voor intern gebruik bedoeld.
  3. Na beëindiging van uw contract met de UVV Leeuwarden worden uw gegevens na 4 maanden gewist uit ons bestand.
  4. De UVV vindt het belangrijk dat u de privacy van de mensen die wij ondersteunen respecteert. Wij gaan er vanuit dat u alle informatie van en over hulpvragers geheim houdt. (horen, zien en zwijgen).

KLACHTENREGELING

UVV Leeuwarden heeft een klachtenprocedure opgesteld. Indien u bij de uitoefening van uw vrijwilligersactiviteiten aanloopt tegen ongewenst/onacceptabel gedrag van een collega, van derden of van  hulpvragers dan kunt u dit melden aan uw teamleiding of coördinator.  Ook kunt u contact opnemen met de Vertrouwenspersoon.

Voor zowel de Klachtenregeling als de Vertrouwenspersoon verwijzen wij naar onderstaande linken:

Klachtenregeling – uvv Leeuwarden (uvv-leeuwarden.nl)

Vertrouwenspersoon – uvv Leeuwarden (uvv-leeuwarden.nl)

VERKLARING OMTRENT GEDRAG ( VOG )

De aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk.

De UVV zal deze kosteloos voor u aanvragen bij uw aanmelding als vrijwilliger.

GEDRAGSCODE

Tot slot: het is wettelijke verplicht dat er door vrijwilligers, die in contact komen met kwetsbare mensen, een Gedragscode wordt ondertekend.

Onze Gedragscode staat op de website, zie onderstaande linken

Gedragscode – uvv Leeuwarden (uvv-leeuwarden.nl) en praktische gedragsregels. De inhoud daarvan wordt met u besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

De overeenkomst die wij met u sluiten zal door beide partijen ondertekend moeten worden.  Met ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst bevestigt u tevens kennis genomen te hebben van de hierboven weergegeven Privacyregels en van genoemde Gedragscode.

Door de vrijwilligersovereenkomst te tekenen gaat u met de inhoud daarvan akkoord, zoals dat vermeld wordt in de vrijwilligersovereenkomst.