Klachtenregeling UVV Leeuwarden


Artikel 1 Definities

1.1 In de klachtenregeling UVV wordt het volgende verstaan onder:

  • UVV: Unie van Vrijwilligers Leeuwarden
  • Klager: indien u in uw ogen tijdens uw werkzaamheden ongewenst gedrag van anderen ervaart kunt u dit schriftelijk kenbaar maken
  • Klacht: schriftelijke uiting van ongewenst gedrag
  • Beklaagde: de persoon tegen wie de klacht zich richt: vrijwilliger UVV, hulpvrager UVV, medewerker of bezoeker van de organisatie waarmee de UVV een samenwerkingsovereenkomst heeft
  • Klachtbehandelaar: teamleiding, betreffende coördinator en/of vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon: de voorzitter van het bestuur van de UVV of diens vervanger

Artikel 2 Inwerkingtreding na onderling overleg

2.1 De klachtenregeling zoals hier weergegeven treedt pas in werking nadat klager en beklaagde samen met de teamleiding en/of de vertrouwenspersoon een serieuze poging hebben ondernomen om er in onderling overleg uit te komen

Artikel 3 Doel van de klachtenregeling

3.1 Doel van de Klachtenregeling is het op zorgvuldige wijze behandelen van klachten.

Artikel 4 Indienen en afhandeling van een klacht

4.1 De klager dient de klacht per mail of post in bij de teamleiding, betreffende coördinator van de UVV of de vertrouwenspersoon

De klager moet naam, adres, telefoonnummer, naam beklaagde en omschrijving van de klacht melden.

4.2 De ontvanger van de klacht stuurt binnen 1 week een bevestiging van ontvangst van de klacht aan de klager ( per mail of post ).

Indien de klacht niet in onderling overleg afgehandeld kan worden (zie punt 2.1) stuurt de ontvanger van de klacht een kopie van de ingezonden klacht naar de secretaris van het bestuur UVV Leeuwarden.

4.3 Behandeling van de klacht

De klachtbehandelaar (coördinator en/of vertrouwenspersoon) bespreekt de klacht met de teamleider of vervangend leider, de betreffende UVV medewerker en/of met de indiener. Vervolgens gaan de coördinator en de teamleider of vervangend leider een gesprek aan met partijen. Als de klager of de beklaagde niet gehoord kan of wil worden, gaat de klachtbehandelaar uit van de beschikbare informatie.

De klachtbehandelaar kan ter beoordeling van de klacht nadere informatie inwinnen bij derden. Indien deze derde geheimhouding wenst over zijn of haar identiteit, wordt hier door de klachtbehandelaar gehoor aan gegeven.

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken worden adequate maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

4.4 De coördinator en/of de vertrouwenspersoon kunnen oordelen dat de inhoud van de klacht dermate ernstig is, dat klager doorverwezen dient te worden naar de strafrechter of tuchtrechter

4.5 Afhandeling van de klacht

De coördinator maakt een verslag van het gesprek en de voorgestelde maatregelen. Dit verslag wordt gestuurd aan de direct betrokkenen, aan de teamleider of vervangend leider. Een kopie gaat naar de secretaris van het UVV- bestuur.

Als de klager in een instelling werkt kan deze het verslag doen toekomen aan de betreffende klachtenfunctionaris van de instelling.

De coördinator en/of de vertrouwenspersoon handelt de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de klacht af.

Artikel 5 Bezwaar aantekenen

5.1 Indien de klacht voor de klager of de beklaagde onbevredigend is afgehandeld, kan binnen twee maande nadat het verslag is verstuurd, bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van de UVV t.a.v. de secretaris.

5.2 Ook ditmaal kan de klacht als dermate ernstig worden beschouwd dat doorverwezen dient te worden naar de strafrechter of tuchtrechter.

5.3. Zo dat niet het geval is dan handelt het bestuur de klacht af conform hiervoor in artikel 4 genoemd. Het bestuur doet uitspraak binnen een termijn van 3 maanden. De uitspraak is bindend

Artikel 6 Geheimhouding

Allen die betrokken zijn bij de klacht hebben een geheimhoudingsplicht over alle facetten van de klacht.

Artikel 7 Niet in behandeling nemen van de klacht

De coördinator en/of de vertrouwenspersoon kan besluiten dat de klacht niet in aanmerking komt voor behandeling, maar niet nadat een serieuze poging is ondernomen het probleem met klager en eventueel de beklaagde op te lossen.(zie art 2.1.) De beslissing hiertoe wordt binnen een termijn van 3 maanden genomen na het indienen van de klacht en schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search