Gedragscode UVV Leeuwarden

De Unie Van Vrijwilligers Leeuwarden (UVV) heeft een Gedragscode opgesteld, geldend voor alle vrijwilligers van de UVV, die betrokken zijn bij minderjarigen en kwetsbare mensen, in de breedste zin des woords. (hulpvragers).

Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en aangezien we als UVV een maatschappelijke functie hebben is het belangrijk om vast te leggen in een document hoe we met elkaar omgaan.

In dit document  – Gedragscode UVV Leeuwarden – willen we hier in het kort bij stilstaan.

A. Uitgangspunt en doel

Omgang tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en hulpvragers wordt in het algemeen bepaald door respect voor ieders afkomst, sekse en levensbeschouwing.

Een Gedragscode is daarbij een middel tot het voorkomen en bestrijden van agressie, (seksuele) intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Vrijwilligers krijgen hierdoor heldere gedragsregels mee (zie onder C), dienen één lijn te trekken en kunnen bij overtreding van de regels de betrokkene aanspreken of zelf hierop aangesproken worden.

Het invoeren van de Gedragscode biedt tevens de mogelijkheid om genoemde ongewenste gedragingen bespreekbaar te maken binnen de UVV en/of als klachtwaardig aan te merken.

In deze gedragscode vindt u de gedragsregels, die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor u en voor onze doelgroepen.

Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dient dit gemeld te worden bij de daartoe aangewezen personen. (zie onder D.Toezicht/Naleving)

Er is een aantal aspecten waar we alert op moeten zijn en waar we afspraken over hebben:

 • (Seksuele) intimidatie/seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Agressief gedrag
 • Discriminatie
 • “Horen, zien en zwijgen”

(zie ook Privacyregels https://uvv-leeuwarden.nl/privacybeleid/ )

 • Verklaring Omtrent Gedrag ofwel VOG
 • Aannemen van geschenken
 • Omgang met ter beschikking gestelde goederen

B. Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon, die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (vrijwilliger-hulpvrager). Dit geldt ook voor andere handelingen of gedragingen, die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

C. Gedragsregels 

Meer specifieke gedragsregels in het kader van deze gedragscode zijn de volgende in acht te nemen regels:

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de hulpvrager zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger gedraagt zich op een manier die de hulpvrager niet in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de hulpvrager dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering of toenadering en misbruik ten opzichte van de hulpvrager. Alle seksuele handelingen/contacten/relaties tussen de vrijwilliger en de hulpvrager zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger heeft de plicht de hulpvrager naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij zal er actief op toezien dat de gedragscode wordt nageleefd door iedereen, die bij de hulpvrager is betrokken.
 6. Meer in het bijzonder zullen bij het werken met kinderen steeds tenminste twee vrijwilligers aanwezig zijn, die ook elkaar kunnen corrigeren en/of elkaars gedrag aan de orde kunnen stellen bij de desbetreffende teamleiding, coördinator en/of vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
 7. In zijn algemeenheid geldt; dat als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en/of hij/zij vermoedens heeft van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, hij/zij verplicht hiervan melding dient te maken bij de teamleiding, coördinator en/of de vertrouwenspersoon van de UVV.
 8. De vrijwilliger accepteert geen (im)materiële vergoedingen van de hulpvrager.
 9. Vrijwilligers accepteren geen agressieve gedragingen van collega’s, hulpvragers en/of derden.

D. Toezicht / naleving

Met het toezicht en naleving van deze gedragscode zijn de teamleiding, de coördinatoren en het bestuur belast. Tevens kan de door de UVV aangewezen vertrouwenspersoon

zie https://uvv-leeuwarden.nl/vertrouwenspersoon/ een rol hierbij spelen.

Bij het niet naleven van de Gedragscode zal per geval bekeken worden welke acties noodzakelijk of wenselijk zijn (hulp, nazorg, sancties, klachtprocedure, juridische actie). In ieder geval zal in eerste instantie, afhankelijk natuurlijk van de ernst van de klacht/gedraging, getracht worden een en ander in onderling overleg met betrokkenen op te lossen.

E. Klachten en ongewenste omgangsvormen

Indien onderling overleg (zie D) voor één van beide partijen niet tot een acceptabele uitkomst heeft geleid of de gedraging als zeer ernstig aangemerkt wordt, zal de de klacht volgens de  “Klachtenregeling UVV Leeuwarden” in behandeling worden genomen

zie  Klachtenregeling – uvv Leeuwarden (uvv-leeuwarden.nl)

Deze gedragscode is in december 2020 vastgesteld door het bestuur van de UVV Leeuwarden.